Canisterapie

 
 

Canisterapie - léčba psí duší

 

Co je to canisterapie?

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Pojmenování vzniklo v ČR složením latinských slov CANIS = pes a TERAPIE = léčba. V roce 2005 se Sdružení klinické studie podařilo získat vyjádření Ministerstva zdravotnictví v ČR, v němž je uvedeno, že canisterapie je chápána jako forma podpůrné rehabilitace, nikoli jako samostatná léčebná metoda.

 

Historie canisterapie

Pes a člověk se vždy navzájem ovlivňovali po staletí. Prvotně byl pes pomocník při lovu, boji, pastvě a ochraně obydlí. Se změnami lidské společnosti se měnilo i nazírání člověka na psa i způsoby, jakými byl pes používán ve prospěch člověka. Již v I. století v troskách římského města (Herculaneum) se našla nástěnná malba, ze které je patrno, že slepce vede pes. Na Hadvábné cestě v Asii ve 13. století se využívají psi vybaveni speciálními madly pro doprovod slepců. Po první světové válce se začínají po celém svět objevovat výcvikové školy, hlavně pro psy vodící. Využívání psů na pomoc lidem s tělesným a jiným postižením začalo ve Spojených státech v roce 1970. Výcviková střediska vychovávala psy asistenční. Tzn. psy asistenční vodící pro osoby s tělesným postižením (podávají, otevírají...), signální pro osoby se sluchovým postižením (hlásí zvonek, telefon...) nebo záchvatovým postižením (přivolá pomoc, podá spray, telefon...). V některých případech signalizuje záchvat předem. Je to vrozená senzitivita, která je přímo závislá na vzájemném vztahu postiženého a psa a nelze ji naučit.

 

Jaké jsou formy canisterapie?

AAA (Animal Assisted Activities) - aktivity za účasti psa

Jde o přirozený kontakt člověka a psa s cílem zlepšení kvality života a obecnou aktivizací klienta. Metoda je součástí zážitkové terapie a součástí volnočasových aktivit. Lze ji praktikovat u jednotlivců nebo ve skupinách.

Pomáhá odbourávat stres, uzavřenost, nečinnost, zlepšuje komunikaci a motivuje. (Péče o zvíře - česání, oblékání, příprava misky s vodou, vodění, motivace k úklidu, chůze místo výtahu DOLMEN, hry - schovávání se, pamlsky v místnosti, v hlavolamu, povely psu).

 

AAT (Animal Assisted Therapy) - asistovaná terapie za pomoci psa

Výsledek je objektivně pozorovatelný a měřitelný (vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby, koordinace pohybu). Nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, sped. pedagog). Metoda opět využívá priřozených schopností psů v interakci s klientem. Cílem je individuální podpora oslabených nebo absentujících funkcí. Používané techniky se liší dle individuálních potřeb jednotlivců.

 

AAE (Animal Assisted Education) - vzdělávání za pomoci psa

Pozitivní vliv psů se využívá u žáků se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky. Procvičování a upevňování znalostí (prostorová orientace, barvy, tvary, čísla, zvířata, piktogramy). V logopedii pomáhá canisterapeutický pes při nácviku správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby (povely psu, vyprávění psu...). ADHD nácvik výdrže v klidu, zejména u předškolních dětí (střídání polohování - nesmí se pohnout, pak za odměnu změna...). Williamův syndrom - nácvik držení tužky - obkreslení psí tlapy.

 

Kde se aktivivy za účasti psa využívají?

  • Mentální postižení - udržení delší pozornosti, rozvoj hrubé motoriky pomocí hry se psem, podporuje a rozvíjí fantazii. Pes napomáhá sbližování se s okolím.
  • Autismus - styk s okolním světem. Pes je prostředník mezi lidmi a okolním světem, snižuje pocit osamění.
  • Tělesné postižení - především rehabilizace. Pes motivuje postiženého ke cvičení. Zlepšení komunikace s okolím, odvede pozornost od vlastních potíží.
  • Epilepsie - pes je uklidnňujícím faktorem a může být nápomocen při snížení záchvatů.
  • Parkinson, třesy - při úzkém kontaktu se psem se projevy třesu mírní, někdy po dobu přítomnosti psa zcela vymizí.
  • Logopedie - nácvik správné výslovnosti např. při povelech psu.
  • Geriatrie - psi mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství a lásku, ale i respektování (povel psu, on poslechne = sebevědomí). Je dobrým prostředníkem k navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese.

 

 

Od 1. listopadu 2014 je canisterapie Canisté součástí Registrovaných Aktivizačních služeb STP Česká Lípa o.p.s. dle zákona o sociálních službách §108/2006 Sb.