11. Ročník Dne dětí se zdravotním postižením.

05.06.2015 14:16

DEN DĚTÍ PROZÁŘENÝ SLUNCEM

Dne 5.června 2015 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. již 11. Ročník Dne dětí se zdravotním postižením.

Záštitu nad akcí převzali: za Krajský úřad LK-Mgr. Lenka Kadlecová,náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí; za město Česká Lípa-Mgr.Romana Žatecká-starostka, za město Doksy-Ing. Eva Burešová-starostka; dále pak Ing. Karel Kapoun-předseda OO ČSSD Č.Lípa, Václav Větrovec-předseda OV KSČM Č.Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.-Teplice, JUDr. Marie Nedvědová Č.Lípa.

Již tradičním hostitelem této akce je Rekreační středisko Termit Doksy.Zde bylo již od půl osmé ráno velice rušno- dobrovolníci připravovali prostory pro jednotlivé disciplíny, pro prezenci, výtvarnou dílnu, připravovalo se ohniště na opékání buřtů, přenášeli věci, nutné k realizaci akce, které byly přivezeny v průběhu týdne ad.

Kolem půl deváté začali přicházet první účastníci akce- žáci ZŠ K.H. Máchy z Doks s pedagog.doprovodem. Další soutěžící a jejich doprovod přivezly autobusy-z Domova Sv.M.Magdalény z Jiřetína, Denních a pobytových služeb Č.Lípa a ze ZŠ, PŠ a MŠ Jižní-Nerudova-Moskevská Č. Lípa. Dorazili i studenti 1. ročníků Obchodní akademie Č.Lípa s pedagogickým doprovodem. Studenti  se ujali rozhodování u patnácti soutěžních disciplín(např.kop na branku, hod raketou, kuželky, kroužky, rybolov atd.). Přicházeli hosté a další účastníci. Při prezenci obdržel každý z příchozích koláče, které věnovaly Jizerské pekárny-pekárna Lípa. Děti dostaly navíc pitíčka, bylo možné  využít pití, které bylo pro účastníky připraveno na terase u jídelny.

V 9,30 proběhlo slavnostní zahájení 11.ročníku Dne dětí se zdravotním postižením. Pracovnice STP Č. Lípa o.p.s. E. Zemanová a Z. Zahrádková přivítaly všechny přítomné- soutěžící i jejich doprovod, dobrovolníky.Omluvily Mgr. Kadlecovou, Mgr. Žateckou, Ing. Burešovou a JUDr. Nedvědovou, kterým pracovní povinnosti nedovolily se této akce zúčastnit.Z hostů pak přivítaly a předaly květiny : za město Doksy-místostarostu V. Reicherta, člena rady Mgr. Ťuťálka; Ing. K.Kapouna-předsedu OO ČSSD Č.Lípa,V.Větrovce-předsedu OV KSČM Č.Lípa, Ing.J.Kohlíčka,CSc.Teplice, členy Městské policie Č.Lípa Mgr.Petřinu a J. Tvrdíka, výtvarnici J. Eichlerovou z Chrastavy  a P.Hurtovou z Č.Lípy, členku sociální komise, která se věnuje paracyklingu.

    Poté byla předána ČESTNÁ UZNÁNÍ za dlouholetou pomoc a podporu, které udělila Správní rada Sdružení tělesně postižených Česká lípa o.p.s. Ing. J. Kohlíčkovi,CSc. a Ing. K.Kapounovi. Oba stáli u zrodu této akce,finančně jí podporují, a  pokud jim to pracovní povinnosti dovolily, se jí i osobně účastnili.

   Účastníci byli dále seznámení s tím, jak bude průběh akce vypadat-vedle vlastních soutěží byl připraven i doprovodný program-tradiční opékání buřtů obětavě zajišťovali pp.Zeman,Kohlíček,Vjaterová, ukázky vybavení a práce Městské policie předváděli M. Petřina a J.Tvrdík, výtvarnou dílnu vedla J. Eichlerová-účastníci vyráběli smajlíky a kytičky. Původně plánované ukázky canisterapie nebylo možné z technických důvodů uskutečnit, a tak bylo zajištěno vystoupení P. Hurtové, která se věnuje paracyklistice. Účastníci mohou využít možnosti občerstvení zdarma-ledová tříšť, pití, koláče. Od 12.00 bude připraven oběd a po něm vyhlášení výsledků.

Přítomní hosté pak popřáli účastníkům hodně úspěchů v soutěžním klání a příjemné prožití celého dne.

A pak již následovalo soutěžní klání. Účastníci soutěží byli rozdělení do 8 věkových kategorií, zvláštní kategorii měli vozíčkáři. Podle svých možností a schopností Pak soutěžící se svým doprovodem absolvovali jednotlivé disciplíny, jejichž výsledky se zaznamenávaly do soutěžních karet. V průběhu dopoledne pak účastníci pracovali ve výtvarné dílně, opékali si buřty, velký zájem byl o vybavení MP  a také o speciální kolo na paracykling. Řada účastníků si vyzkoušela, jaké to je, jet na takovém kole. Všichni pak velice ocenili to, že P. Hurtová na tom to kole přijela na tuto akci z České Lípy a po jejím skončení se zase na kole vrací zpět.

Počasí nám přálo, a tak celý den probíhal v krásném přátelském a uvolněném duchu,byla navázána nová přátelství jak mezi zdravotně postiženými navzájem tak mezi zdravými a zdravotně postiženými účastníky akce. Po obědě následovalo vyhodnocení soutěžících. Celkem se jich do soutěží zapojilo 77(zdravotně postižení i zdraví). Zásadou této akce je, že vlastně vyhrává každý . Každý z účastníků obdrží alespoň jednu cenu.

V každé kategorii byli hodnoceni zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Ti, kteří se umístili na 1. Místě obdrželi hlavní věcnou cenu, a z cen, připravených na stolech na terase , si mohli vybrat 3 věci. Soutěžící na 2. místech si mohli vybrat 2 věcí. Všichni další pak po  jedné věci. Každý návštěvník akce obdržel medaili a účastnický list. Celkem se akce zúčastnilo 195 osob.(soutěžící a jejich doprovod, dobrovolníci, hosté,2 pracovnice STP Č.Lípa o.p.s.).

Poděkování spokojených účastníků patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce-kolektivu RS Termit vedenému p. Hartigovou, studentům Obchodní akademie Č. Lípa, všem, kteří zajistili doprovodný program a organizačně a realizačně celou akci připravili(52 dobrovolníků). Velké poděkování patří  sponzorům z Doks a okolí - Město Doksy(z grantového programu na tuto akci  přidělilo  19.000,- Kč), Habr.s.r.o. p. Hámová, Zahradnické centrum Obora p .Chýna. Za věcné ceny děkujeme:OBCHOD Benjamínek Doksy, Komenského ul.; K. Vrtalová, S. Dobrovodská,V. a P.Landovi, K. Eisenmayerová  Doksy,Bož. Bezděková,K. Matulová z Č. Lípy, M. Havelková z H. Libchavy. Děkujeme i všem dalším, kteří nám věnovali ceny a nechtějí být jmenováni.

 Všichni se těší na shledanou na 12. ročníku Dne dětí se zdravotním postižením v r.2016.

(Za Sdružení tělesně postižených Č.Lípa o.p.s. E.Zemanová, Z. Zahrádková)