13. ročník KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

07.09.2014 19:36

HODNOCENÍ 13. ročníku KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

Ve dnech 6. -7. září 2014 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa v areálu rekreačního střediska Poslův mlýn v Doksech již 13. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Záštitu nad akcí převzali: PhDr. Marcel CHLÁDEK,MBA-ministr MŠMT, Bc. Zuzana KOCUMOVÁ-náměstkyně hejtmana LK, Ing. Karel KAPOUN, senátor ČR a místostarosta Města Doksy, Ing. Eva BUREŠOVÁ-starostka Města Doksy, Mgr. Hana MOUDRÁ-starostka Města Česká Lípa;ing.Jaromír KOHLÍČEK,CSc., Václav VĚTROVEC-OV KSČM Česká Lípa, JUDr.Marie NEDVĚDOVÁ-Česká Lípa, Heinrich HEUCHEL-Plant Manager IAC Nové Zákupy.

    Již od ranních hodin nastalo v areálu hemžení pořadatelů, kteří připravovali stanoviště pro 15 soutěžních disciplín, prostor pro prezenci účastníků, byly připraveny propagační materiály, zveřejněn program celé akce. Nezapomnělo se ani na ubytování účastníků- tentokráte v bungalovech D3 a D5. Po 9. hodině začali přicházet první účastníci soutěžního klání. Vítal je transparent u vchodu do areálu, oznamující, že se koná již 13. ročník této sportovní akce.  Pak přivezly autobusy účastníky z České Lípy, Děčína, České Kamenice, Liberce, Jablonného v Podještědí. Po vlastní ose dorazili účastníci z Prahy, Pardubic, Mimoně a dalších míst.

    Největší nápor musely zvládnout E. Zemanová a Mgr. J. Pomikálková, které zajišťovaly vybírání plateb od účastníků, vydávaly stravenky ,soutěžní karty pro jednotlivé účastníky a zapisovaly složení soutěžních družstev.

   Martin Konvalina a Martin Polach dohlíželi na to, aby se každý, kdo přišel zapsal, poté obdržel účastnický list, upomínkový předmět-barevnou tužku a propagační materiál.

   S menším posunem proti časovému plánu byly v 10,15 hod. 13. KSH ZP zahájeny přivítáním všech účastníků a hostů. Účastníci byli seznámeni s programem, byli připomenuti ti, kteří převzali záštitu nad akcí i sponzoři. Poté ing. Karel KAPOUN, senátor a místostarosta Města Doksy,který pravidelně přebírá záštitu nad KSH ZP, ocenil úsilí  a pečlivost organizátorů akce, popřál všem soutěžícím hodně úspěchů a krásné prožití dne. S poděkováním za pozvání na akci vystoupil Mgr. Tomáš SEIDL za Národní radu zdravotně postižených ČR.I on popřál soutěžícím hodně úspěchů. Městskou policii Česká Lípa zastupoval Mgr. Milan PETŘINA, který  připomněl soutěžícím, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a bojovat čestně. Mgr. Vlasta PROUZOVÁ za KO STP Liberec popřála  soutěžícím hodně úspěchů.Za skupinu DONÁŠ P.A.C z Liberce vystoupila Hana MÁLKOVÁ, která poděkovala organizátorům za pozvání a připomněla účastníkům, že v odpoledních hodinách proběhne ukázka canisterapie. I ona popřála soutěžícím hodně zdaru.

Hlavní organizátorka akce ,Eva Zemanová, potom upozornila přítomné na průběh celé akce- včetně stravování, ubytování a večerní společenské zábavy. Poděkovala všem, kteří převzali záštitu a přispěli sponzorsky na celou akci a popřála všem zúčastněným úspěch v soutěžích a dobrou zábavu.

Pak už se soutěžící rozešli ke stanovištím jednotlivých disciplín a zapojili se do soutěžního klání. Soutěžili jednotlivci- kteří si mohli vybrat, zda absolvují všech 15 soutěžních disciplín nebo jen některé. Soutěž čtyřčlenných družstev byla hodnocena v šesti disciplínách-šipky, kroužky, hod granátem na cíl,kuželky, kostky, hod talířem. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 družstev..

    V průběhu celého dne postupně přicházeli i další návštěvníci, kteří se rovněž zapojili do soutěží. Celkem se akce zúčastnilo 167 osob. Kolem třetí hodiny odpoledne přicházeli první soutěžící s vyplněnými soutěžními kartami, které odevzdávali pořadatelům, aby bylo možné zpracovat výsledky.

   Od 16. hodin probíhala ukázka vystoupení DONÁŠ P.A.C. Liberec- canisterapie, kterou se zájmem shlédli zejména dětští účastníci, ale i dospělí soutěžící a připojili se i další hosté rekreačního areálu. V 18. hodin byly soutěže ukončeny a nastalo zpracování výsledků. Vyhodnocováno bylo 15 soutěžních disciplín- v každé první tři muži a první tři ženy, svoji kategorii měli vozíčkáři(zúčastnili se celkem 4), děti(jednalo se o děti ZP soutěžících). Protože se snažíme o to, aby tato akce vešla do povědomí zdravé společnosti, byla i v letošním roce zařazena kategorie zdravých příchozích( byli vyhodnoceni 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy). Zpracování výsledků probíhalo až do 24.00 hod a podíleli se na něm E. Zemanová, K. Vičanová, M. Skálová,J. Pomikálková, Z. Zahrádková, M. Bakovský.

    Po večeři probíhala v jídelně společenská zábava s hudbou při které se dobře bavili ti soutěžící, kteří byli v areálu Poslova mlýna ubytovaní, ale i členové MO TP Doksy. V dobré náladě se účastníci kolem jedné hodiny raní rozcházeli do svých pokojů.

    V neděli 7. září od půl osmé ráno probíhala příprava na vyhodnocení celé akce. V jídelně byly upraveny stoly, na které byly umístěny ceny pro soutěžící jednotlivce i družstva, pro děti, vozíčkáře, pro nejmladšího i nejstaršího účastníka.

    V 9.hodin zahájily Eva Zemanová a Zdenka Zahrádková slavnostní vyhodnocení 13. ročníku Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Přivítaly přítomné soutěžící i hosty- Ing. Karla Kapouna, Václava Větrovce, Mgr. Tomáše Seidla, Hanu Málkovou, zástupce Městské policie Česká Lípa vedené Mgr. Milanem Petřinou. Poděkovaly všem za jejich podporu a pomoc a ocenily všechny ty, kteří se zapojili jako rozhodčí u disciplín a i jinak se podíleli na zajištění celé akce.(V tomto ročníku bylo 23 nových rozhodčích,i z řad uchazečů o práci z ÚP Doksy. Svého úkolu se zhostili na výbornou).

Hosté obdrželi květiny a složku s materiály, týkající se aktivit organizátorů a samotné akce. A pak již začalo slavnostní vyhlašování. Ceny a diplomy  střídavě předávali Ing. Karel KAPOUN,senátor ČR a místostarosta Města Doksy, Václav VĚTROVEC za OV KSČM Česká Lípa, Mgr. Milan PETŘINA-za Městskou policii Česká Lípa. První na řadu přišly děti- tentokrát jich odevzdalo soutěžní karty celkem 17- 10 chlapců a 7 dívek.

   Pak následovali první tři muži a první tři ženy v jednotlivých disciplínách. Každý obdržel věcnou cenu(sklo,od firmy Egermann N. Bor a z Královské huti Doksy) a diplom. Byl vyhlášen Král vozíčkářů, kterým se stal pan Miroslav PULDA z Mimoně, cenami byli ocenění i zbylí vozíčkáři(pp.Hausmannová, Morisová, Čukan). Věcnými cenami(sklo) a diplomem byla odměněna první tři soutěžní družstva(Doksy 2, Duběnky z Č. Dubu a Marťani z Mimoně a Pardubic- za zmínku zde stojí, že v tomto družstvu byli pouze 3 soutěžící, přesto se umístili na bronzovém stupínku). Ostatní družstva obdržela diplom. Na závěr byli oceněni nejstarší účastník- pan Jiří PTÁČEK(85 let) z Českého Dubu a nejmladší účastník-Kryštof JINEK(3,5 roku) z České Lípy.

   Následovalo vystoupení hostů –pp. Ing. K. Kapouna, V. Větrovce, Mgr. M. Petřiny, Mgr. T. Seidla a H. Málkové. Všichni poděkovali soutěžícím za bojovné výkony a vyzdvihli práci organizátorů akce- zejména E. Zemanové a Z. Zahrádkové- bez kterých by tato akce nebyla možná. Všichni si přejí, aby i v příštích letech bylo možné sportovní hry zdravotně postižených pořádat. Za KO STP Liberec poděkovala organizátorkám E. Zemanové a Z. Zahrádkové M. Švehlová z České Dubu, která se her účastní pravidelně.

    Na závěr byli vyzváni všichni přítomní , kteří působili jako rozhodčí u disciplín, aby přišli převzít malé poděkování organizátorů-kytičku a čokoládu. Patří jim velký dík za to, že během celého sobotního dne měřili vzdálenosti a čas, počítali body. Poděkování patří pp. Mgr. Seidlovi, V. Prouzové nejml.,Mgr.M. Petřinovi, M. Vydrovi a dalším dvěma zástupcům MP Č. Lípa, I. Vjaterové, J. Vjaterovi,p. Janákové, H. Šloufové, M. Švermové,E. Galbavé, H. Lövenhöferovi, Mgr. J. Lövenhöferové, L. Hruškové,p.Doležalovi, J. Hruškovi, L. Maříkovi, H. Málkové a dalším ze skupiny DONÁŠ P.A.C. Liberec, J. Antošové, P. Hanavaldové, Mgr. J. Pomikálkové a uchazečům z ÚP Doksy-pp.Vičanové,  Skálové, Tomkové, Sedláčkové, Cenknerovi, Sedláčkovi, Hartovi, Čížkovi, Pospíšilovi.

Poděkování patří i P.Zemanovi, M. Konvalinovi a M. Polachovi za pomoc při prezenci, ubytování a organizaci akce.

Dík patří i sponzorům, bez kterých by nebylo možné akci realizovat-Městu Doksy, Městu Česká Lípa, Městským lesům Doksy s.r.o., RS Poslův mlýn Doksy, Ing. J.Kohlíčkovi,CSc., Ing. K. Kapounovi-senátoru a místostarostovi Města Doksy, OV KSČM Česká Lípa, H.Heuchelovi-IAC Nové Zákupy, Egermann s.r.o. Nový Bor, CZP LK o.p.s., Tumagu Liberec, Nadaci Euronisa Liberec, Královské huti Doksy, Habr s.r.o. J.Hámové Doksy, Zahradnickému centru p. Chýny z Obory a p. Pokornému z Jablonného v Podještědí.

    S přáním, aby se hry uskutečnily i v r. 2015  a navštívilo je alespoň tolik účastníků jako v letošním roce(167),byl 13. ročník KSH ZP ukončen.

Česká Lípa 15. 9. 2014