Parkovací průkaz

 

PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

     Kdo může žádat

O parkovací průkaz pro osoby se ZP si mohou požádat držitelé průkazu ZTP (s výjimkou osob se sluchovým postižením) nebo držitelé průkazu ZTP/P.

Kde mohu s průkazem parkovat

Výhodou parkovacího průkazu je zejména možnost parkovat na parkovacích místech vyhrazených pro osoby se ZP. Neznamená to ale automaticky bezplatné parkování na těchto místech, vždy je nutné si ověřit, jestli je na konkrétním parkovacím místě nutné poplatek za parkování hradit. Mezi další výhody parkovacího průkazu patří možnost v jednotlivých případech, když je to naléhavě nutné - stát po dobu nezbytně potřebnou na místě, kde je zákaz stání, ovšem nesmí být přitom ohrožena bezpečnost a plynulost provozu (parkovací průkaz však neopravňuje k zastavení a stání na místě, kde je zákaz zastavení) - vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ a „Mimo dopravní obsluhu“ - vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. I vozidlo označené parkovacím průkazem může být odtaženo policií, pokud poruší předpisy nebo překáží provozu. Vozidlo označené parkovacím průkazem však nesmí dostat tzv. botičku. 

Kdo může využívat výhody parkovacího průkazu

Všechny výhody parkovacího průkazu je možné využívat pouze tehdy, když vozidlo řídí přímo držitel parkovacího průkazu, nebo když je ve vozidle držitel parkovacího průkazu právě přepravován. Parkovací průkaz lze používat v jakémkoliv vozidle, kterým je osoba se zdravotním postižením přepravována, nezáleží tedy na tom, kdo je vlastníkem vozidla. 

Pokud držitel parkovacího průkazu ve vozidle zrovna přepravován není, nesmí být ve vozidle umístěn ani parkovací průkaz a řidič nesmí čerpat jeho výhody.

Jak správně umístit parkovací průkaz ve vozidle

Parkovací průkaz musí být ve vozidle umístěn na viditelném místě a měl by být umístěn tak, aby bylo zvenku vozidla viditelné datum platnosti průkazu. Zároveň musí mít přepravovaná osoba vždy u sebe i průkaz ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Parkovací průkaz se tedy používá vždy současně s průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Zřízení vyhrazeného stání

Držitel parkovacího průkazu si také může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. Na zřízení vyhrazeného parkoviště však není právní nárok, nelze ho tedy vymáhat a každá žádost je posuzována individuálně. Parkovací průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště. K žádosti je třeba doložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a fotografii, případně původní parkovací průkaz. Platnost parkovacího průkazu se stanovuje podle doby platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě ztráty parkovacího průkazu kontaktujte úřad, který jej vydal, a požádejte o vystavení nového parkovacího průkazu. V případě odcizení parkovacího průkazu nejprve nahlaste jeho odcizení na policii. Pokud držitel parkovacího průkazu zemře, má se parkovací průkaz s kopií úmrtního listu vrátit úřadu, který jej vydal.

Jestli je na vašem parkovacím průkazu uvedena neomezená platnost ("bez časového omezení", "trvale"), nechte si ho vyměnit, je totiž neplatný a riskujete pokutu. V dokladu totiž musí být vyznačené konkrétní datum platnosti, totožné s datem na průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Osvobození od dálníčních poplatků

Často se také řeší osvobození od dálničních poplatků. Toto osvobození se ale neváže na parkovací průkaz, ale je vázáno přímo na průkaz ZTP nebo ZTP/P. Dálniční poplatky se nemusí hradit v případě, kdy je vozidlem právě přepravován držitel průkazu ZTP (s výjimkou osob se sluchovým postižením), nebo držitel průkazu ZTP/P, ovšem jen pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Zde je tedy důležité i to, kdo je držitelem vozidla. Osvobození od dálničních poplatků platí jen v ČR, nikoli v zahraničí. Přestože parkovací průkaz osvobození od dálničních poplatků nezajistí, je dobré jím při jízdě po dálnici přesto vozidlo označit (viditelně parkovací průkaz ve vozidle umístit), protože se tím sníží riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly. Parkovací průkaz vydávaný nyní v ČR má mezinárodní platnost v rámci celé Evropské unie a také jeho vzhled je sjednocen s průkazy v ostatních státech EU. V rámci EU platí parkovací průkaz především pro parkování na parkovacích místech vyhrazených pro OZP. 

V každé zemi ale mohou platit odlišné podmínky, proto je vhodné si dopředu ověřit přesné podmínky v zemi, kam cestujete. Parkovací průkaz upravuje zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (ARI)