Projekt "Pohyb je život pro všechny generace"

Projekt je zaměřen na prevenci a propojení generací Je určen pro cílovou Skupinu zdravotně postižených od 7 let až po seniory a zahrnuje několik oblastí aktivit:cyklus plavání a masáží, vč přednášek odborníků, nácvik správného dýchání (s vyuíitím aromoterapije. aktivizační cvičení horních a dolních končetin, odborné přednášky. arteterapeutická dílna, kurzy práce s PC, kurzy znakového jazyka, cyklus setkávání osob se ZP a občanů-předávání zkušeností o zvládání handicapu.